۳ صفحه اول مقاله الف و ب و ... شماره صفحه بخورد

از صفحه ۴ به بعد ۱و۲و۳و ...


دانلود فایل راهنمای شماره صفحات ترکیبی ابجد و عدد در ورد