نظرات دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در رابطه با درس آشنایی با رایانه


مدرس: حسن کتابی

دانشکده: حقوق و علوم سیاسی
ترم اول سال ۱۳۹۳