اولین تمرین جبرانی
در این تمرین شما باید رزومه تون رو مشابه قالبی که برایتان گذاشته شده طراحی کنید.

این اولین تمرین اختیاری یا به عبارتی جبرانی است و برای کسانی که آن را انجام دهند نمره + در نظر گرفته خواهد شد. توصیه می شود دانشجویانی که تاکنون در آزمون ها نمره مطلوبی اخذ نکرده اند ویا پروژه های خودرا انجام نداده یا سر موقع تحویل نداده اند این تمرین جبرانی را 

حتما سرموقع تحویل دهند.

از طرفی انجام این تمرین می تواند مهارت شمارا در نرم افزار ورد افزایش داده و ترسیم جدول و قالب دهی به آن را برای شما آسان تر نمایدهمچنین دانشجویانی هم که تمرین قبلی رزومه را انجام داده اند می توانند از اطلاعات آن در این فایل استفاده نموده و نمره را اخذ نمایند.

مهلت ارسال: 2 هفته
لطفا در ارسال تمرینها reply استفاده نکرده و در یک ایمیل جدید ارسال نمایید.
----------------------------------------
subject ایمیل شما: atu-95-01-extra-exercise-1-firstname-lastname
نام فایلهایی که میفرستید: مثل موضوع ایمیل
atu-95-01-extra-exercise-1-firstname-lastname.docx
atu-95-01-extra-exercise-1-firstname-lastname.pdf

شرح انجام تمرین رو هم می تونید دانلود کرده ببینید: