افزایش ظرفیت‌های شبکه ملی اطلاعات برای عموم کاربرانبازگشت

افزایش ظرفیت‌های شبکه ملی اطلاعات برای عموم کاربران

در حال حاضر تمام سعی و تلاش ما بر این اساس استوار است که ظرفیت‌های شبکه ملی اطلاعات را به لحاظ نوع کاربرد، تعداد کاربران و سطوح دسترسی برای عموم افزایش دهیم.

به گزارش روابط عمومی شبکه ملی اطلاعات، مهندس علی اصغر انصاری، معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت: در صورت ظرفیت سازی زیرساخت و شبکه های استانی و رشد کمی دسترسی، تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات امکانپذیر است.

وی، ایجاد ظرفیت های مناسب به منظور ارایه خدمات کاربردی و محتوایی در داخل کشور را از جمله چشم اندازهای این طرح در طول سال جاری و آینده دانست و گفت:  سرعت پیشبرد اموری نظیر ظرفیت سازی زیرساخت، توسعه کمی دسترسی، بهره برداری از شبکه و ارایه خدمات محتوایی افزایش یافته است و پیش بینی می شود کاربران شبکه ملی اطلاعات در سال آینده به لحاظ ظرفیتی، میزان دسترسی و نیز فعالیت ارایه دهندگان خدمات محتوایی شاهد گام های موثری باشند.

انصاری با اشاره به ضرورت فعال سازی اپراتورهای تولید کننده محتوا و با اشاره به زیرساخت های مناسب استان قم، ادامه داد: در نظر داریم در استان قم که ظرفیت ارایه خدمات محتوایی مناسب است، به تکمیل امکانات بپردازیم و تا پایان سال جاری استان مذکور را به عنوان استانی که تمام نیازهای آن مرتفع شده و الگویی برای کل کشور است، معرفی کنیم.