نمرات آزمون نهایی درس آشنایی با رایانه - گروه اول 1393
 دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق - حسن کتابی
آخرین ویرایش : 
امتحان عملی امتحان کتبی1 2
ده نمره امتحان
1 ابراهیمی2 اسماعیلی 4.25 9 13.25 6.625
3 افصحی4 بیات 10 9 19 9.5
5 ترک 7 7.5 14.5 7.25
6 جباری 7.5 5 12.5 6.25
7 خسروی دانش 9 11 20 10
8 دهقانی 4.75 3 7.75 3.875
9 رستمی
4.5 4.5 2.25
10 سعیدیان 5
5 2.5
11 شکفته 7.5 3.5 11 5.5
12 صفری 5 6.75 11.75 5.875
13 عبدالهی 6.75 6.75 13.5 6.75
14 عراقی 8 8.25 16.25 8.125
15 علیاری 5.5 4.5 10 5
16 فاطمی 6 2.5 8.5 4.25
17 فخرایی 7 7 14 7
18 فرخی راد 7 5.5 12.5 6.25
19 فلاحی 7.5 8.5 16 8
20 قابل 6.5 9 15.5 7.75
21 قاسمی 8.5 7.5 16 8
22 قطان23 محمد زاده 8 7.5 15.5 7.75
24 محمدی 10 7.5 17.5 8.75
25 محمودی 6.5 5.75 12.25 6.125
26 مقبلی 9.5 8.25 17.75 8.875
27 مهردار 7 6.5 13.5 6.75
28 موجی 8.5 8.5 17 8.5
29 هاشمی 5.5 7.5 13 6.5
30 یاری 9.25 9.25 18.5 9.25
31 یوسفیان 8 5.5 13.5 6.75رنگ صورتی ستون آخر: زیر میانگین کلاس
نمرات کلاسی هم به زودی اعلام می شود و پس از آن نمرات نهایی اعلام خواهد شد.