نمرات آزمون نهایی درس آشنایی با رایانه - گروه اول 1393

دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق - حسن کتابی

(نمره کل از 40 نمره محاسبه میشه)

آخرین ویرایش : پنجشنبه 25 دی 93 ساعت 09:09

امتحان

کلاس نمره نهایی


عملی کتبی جمع
کلاسی تمرین‌ها جمع
1 اجلالیان 2.0 3.0 5
2 ادیب 2.0 3.3 5.25
3 اسحاقی 8.0 6.5 14.5
4 آهنگر بیگ بهروز 8.0 7.0 15
5 بندرچی 7.5 7.0 14.5
6 ف جعفری 7.0 4.0 11
7 م جعفری 8.0 6.0 14
8 حسینی 8.0 6.0 14
9 خاک نژاد

0.
10 ده دشتی 7.5 5.5 13
11 رضا قلی زاده 0.0 3.0 3
12 رفعت خو 2.0 2.5 5
13 زارع 5.5 0.5 6
14 سید دارابی 6.0 5.5 11.5
15 شویان 10.0 6.0 16
16 صفر کوپایه 10.0 5.5 16
17 علی بابا اوغلی 2.0 1.5 3.5
18 علیزاده 6 6.0 12
19 کرمی 4.0 1.0 5
20 گراوند 2.0 0.5 2.5
21 مام شریف 7.0 2.5 10
22 محبوب 6.0 5.3 11.25
23 منوری 6.0 3.5 9.5
24 ناظری 4.0 3.5 8
25 نامدار ده بزرگی 7.0 1.5 8.5
26 نعیمی 7.0 6.5 13.5
27 نوری 7 9.0 16
28 ولدی 5.0 1.5 6.5
29 ویسی 3.0 2.0 5
30 علی یاریان 5.0 1.5 6.5
31 تنهایی 5.0 6.5 11.5فرخی راد 7.0 5.5 12.5

جباری 7.5 5.0 12.5

شکفته 7.5 3.5 11

فخرایی 7.0 7.0 14
نمرات کلاسی (تمرین ها و آزمون های کلاسی) هم بزودی اعلام میشود.

*** نمرات عملی دو نفر از دانشجویان که خالی بود وارد شد.