کارت دعوت به همایش

در این تمرین جالب می خواهیم از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد برای همایشی دعوت کنیم. برای این کار باید دعوتنامه هایی را تنظیم کنیم و برایشان بفرستیم.

با توجه به زیاد بودن این دانشجویان تایپ و تنظیم دعوتنامه و کارت شرکت در همایش برای تک تک دانشجویان دشوار بوده و مقدور نیست.

بعد از انجام این تمرین زیبا این کار برای هر تعداد دانشجویی که باشه مثل آب خوردن خواهد بود.

لینک های فایل راهنما و قالب در ادامه

فایل راهنمای تمرین

قالب دعوتنامه همایش حقوقدانان