قلم‌های فارسی موجود سه ایراد اصلی دارند:
۱. گاه، اعداد ۴۵۶ در این قلم‌ها عربی است، نه فارسی؛
۲. برای درج درست واژه‌هایی مانند دائرةالمعارف یا عروةالوثقی، کاراکتر ت‌گرد ندارند و آن را یای‌کوچک (ۀ) نشان می‌دهند؛

۳. گیومه‌های برخی از آن‌ها شکسته است، نه گِرد و مناسب با خط فارسی؛
ایرادهای پرشمار فرعی آن‌ها را «این زمان بگذار تا وقتی دگر».

علی سعیدی، صفحه‌آرای گروه ویراستاران، قلم‌های مجموعۀ B را اصلاح کرده است تا ایرادهای سه‌گانۀ پیش‌گفته را نداشته باشند. آن‌ها را با حجم ۲.۵مگابایت، از اینجا بارگذاری کنید.

منبع: http://www.viraiesh.ir